tirsdag 4. april 2017

Moses del 1

Trelldommen i Egypt
Jeg siterer en del av Mosebøkene.

Andre Mosebok Kapittel 1:8
Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef.  9 Han sa til sitt folk: «Se, Israels-folket er større og sterkere enn vi. 10 La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet!»
    11 Så satte egypterne fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses.
12 Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. 13 De tvang israelittene til å trelle for seg. 14 og gjorde livet surt for dem med hardt arbeid i leirtakene og teglverkene og med allslags jordarbeid. Alt dette trellearbeidet tvang de israelittene til å gjøre.
22 Da gav farao alle folkene sine dette påbud: «Hver sønn som blir født hos hebreerne, skal dere kaste i Nilen; men døtrene skal dere la leve!»

Oversikt over de forskjellige tidsepokene i Egypts historie.

Tidlig dynastiene   Ca 3000 – 2600 fK
De gamle riket    Ca 2600 – 2200 fK   Storhetstiden

De store pyramidene ble bygget under storhetstiden.


Første mellomperiode   Ca 2100 – 2000 fK
Mellomriket   Ca 2000 – 1700 fK   Abraham    
Andre mellomperiode   Ca 1700 – 1500 fK  Josef
Det nye riket  Ca 1500 -1100 fK   Den tiden en vet mest om.
Farao Tut Ankh Amon   1332 – 1322 fK
Farao Ramses I,  - 1290
Sønnen Farao Seti I 1290 – 1279 fK
Farao Ramses II  1279 – 1213 fK     Moses

Tredje mellomperiode  Ca 1100 – 700 fK
Sentiden    Ca 700 – 300 fK 
Farao Neko II  slår Assyria i 655 fK  (2 Kongebok 23:34)
            
Gresk – romersk periode Ca 330 fK– 400 eK
Kleoptra VII  51 – 30 fK

Israelsfolket i Egypt
Imhotep er en mytisk skikkelse i Egypt, og det er mange som tror at han er den Josef som ble solgt til Egypt av brødrene sine.


Josef hos Potifar.
Denne historien finner vi 1 Mosebok 39.
Josef ble ført ned til Egypt.
Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao, han satte Josef over hele sitt hus, men på grunn av kona til Potifar ble han kastet i fengsel.

Josef tyder faraos drømmer, og han ble nest etter Farao.
1 Mosebok 41:40 Du skal styre mitt hus, og det du sier, skal hele folket rette seg etter. Bare kongetronen vil jeg ha framfor deg. 41 Se, jeg setter deg over hele Egypt,» sa farao til Josef. 42 Dermed tok han sin seglring av hånden og satte den på Josefs hånd.
Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. 43 Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» (Bøy kne) for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt. 44 Og han sa til Josef: «Jeg er farao. Ingen skal røre en hånd eller fot i hele Egypt uten at du vil det.» 45 Farao kalte Josef Safenat-Paneah (Folkets frelser)

Men så kom brødrene til Egypt.
De kom to ganger, men den siste gangen gav han seg til kjenne for brødrene sine.

1 Mosebok 45:1 Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som stod omkring ham. Han ropte: «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var.  2 Han satte i å gråte så høyt at egypterne hørte det, ja, de hørte det tilmed i faraos hus.  3 Så sa han til brødrene sine: «Jeg er Josef! Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket stod de der foran ham.  4 Josef sa til dem: «Kom hit til meg!» Da de kom bort til ham, sa han:
        Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.  5 Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere.  6 Nå har vi hatt to uår i landet, og ennå i fem år til skal det verken pløyes eller høstes.  7 Men Gud sendte meg i forveien for dere fordi han ville la en rest av dere være igjen på jorden og berge mange levende gjennom nøden.  8 Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt meg hit. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus og til styrer over hele Egypt.  9 Skynd dere nå og dra hjem til far og si: Så sier din sønn Josef: «Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg, og dryg ikke! 10 Du skal få bo i Gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfe og storfe og alt det du eier. 11 Og jeg skal sørge for deg der – for det kommer ennå fem uår – så verken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød.» 12 Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere. 13 Fortell da min far om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett! Og skynd dere å føre far hit ned.
    14 Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt; og Benjamin gråt i armene hans. 15 Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med ham.

Josef er et bilde på Jesus:
En messiansk jødisk dame vi møtte i Eilat: Denne hendelsen, da Josef åpenbarer seg for sine brødre, har alltid gjorde et sterkt inntrykk på henne, fordi Josef møter brødrene med en overveldende kjærlighet. Han hadde makt til å straffe, men de møter bare en grenseløs kjærlighet.

En finner også bibelens budskap på hireoglyfer i Egypt.
Og en tror at deler av 1. Mosebok er skrevet i Egypt på hieroglyfer og at Moses tok med seg denne historien da han og Israelsfolket drog ut av Egypt
Patriarkhistorien, er kanskje skrevet av Josef ?

Farao Amenhotep IV han skiftet navn på grunn av gudsdyrkelsen, kalte seg Farao Akenaton: Han var soltilbeder, men han trodde også på hebreernes gud
Farao Akenatons solhymne ca 1400 før kristus.  Et ekko av salme 104
Der finner vi versene: 1-4, 11-12, 20-21, 23-24 og 26-29 i salme 104
Jeg husker et TV program der en egyptolog ble intervjuet om salme 104.
Er du sikker på at det er salme 104, det kan jo være noe som ligner, sier intervjueren
Nei, det er salme 104, sier denne egypteren, det er det ingen tvil om.
Denne salmen må jo ha blitt skrevet i Egypt.

2 Mosebok 1:8
Da kom det en ny konge over Egypt, og han kjente ikke til Josef.

 Ramses I

2 Mosebok 1:22 Da gav Farao hele sitt folk dette påbud: Hver sønn
som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen,

Datter til Ramses I, dro Moses opp av vannet


2M 2:6f
 6 Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa: Det er et av hebreernes barn.
 7 Da sa guttens søster (Miriam) til Faraos datter: Skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinner, så hun kan fostre opp barnet for deg?

2M 2:10
Da gutten var vokst opp, gikk hun til Faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses*, for sa hun – jeg har dratt ham opp av vannet.

Heb 11:24f
 24 Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av Faraos datter.
 25 Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden.

Ramses I, hadde sønnen Seti I, og sønnesønnen Ramses II
De bygde byene Ramses og Pitom som vi leser om  i 2 Mos 1,11

Farao Ramesses II Ca 1279-1213 BC, da Moses drog ut av Egypt  

Han var en mektig farao, en av de største.
Han bygde byer og statuer av seg selv. Han trakk seg til bake på sine gamle  dager,
som en guddom, og sønner tok over.


 Slik ligger Ramses II i Kairo museum i dag

Et av bevisene for at Ramses II var farao da Israelsfolket drog ut av Egypt er et
funn gjort av arkeologen Adam Zertal på Ebal fjellet.
Zertal lettet etter Josvas alter på Ebal fjellet, men han fant denne stein haugen nede i fjellsiden. Da denne stein haugen ble gravet ut, kom det til syne et stein alter.
Her ved alteret fant de et Egyptisk segl fra Ramses II regjeringstid


Josva 8:30
Da bygde Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebal-fjellet,

Merenptah steinen på Kairo museet,
forteller at israelsfolket var kjent av egypterne på hans tid. Merenptah var sønn av Ramses II
Han var den trettende sønn av Ramses II, kom til makten fordi hans eldre brødre dødde.  
Det er også en beretning om en hendelsene i form av et dikt fra Merneptah steinen, en fullstendig ødeleggelse av Israel i en kampanje i Kanaan: "Israel har blitt visket ut ...deres ætt finnes ikke mer." Dette er den første anerkjente egyptiske registrering av eksistensen av Israel - "ikke som et land eller by, men som en stamme" eller folk.
Merenptah steinen var skrevet med hieroglyfer.
Det var propaganda den gangen også.

Da Moses var blitt voksen.
2M 2:11f
På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre.
Moses vendte seg hit og dit og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren i hjel og gjemte ham i sanden.


2M 2:14
-Tenker du å slå meg i hjel, slik som du slo egypteren i hjel? – Da ble Moses redd og sa: Sannelig, saken er blitt kjent

2M 2:15
Da Farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. (Farao Seti I)
Men Moses flyktet for Farao. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn.
16 Presten i Midjan (Jetro) hadde sju døtre. De kom og øste opp vann og fylte karene, så småfeet til faren fikk drikke. 17 Men så kom det noen gjetere og jaget dem bort. Da reiste Moses seg og hjalp dem og gav småfeet vann. (en av disse Sipora, ble kona til Moses)

Hvor dro Moses?
Det står klart i 2 Mosebok 2:15, han dro til Midian som nå ligger i Saudi Arabia
Farao  hadde koppergruver i Sinai, helt bort til Eilat. Farao hadde også hærstyrker i Sinai. Moses kunne ikke oppholde seg der.


Sinaifjellet på Sinaihalvøya?
Dr. Roy Knuteson  Tidligere professor i bibelsk arkeologi Northwestern College, Minneapolis.
Ingen av de foreslåtte stedene på Sinai halvøya passer med de bibelske krav. 
Sinaifjellet som ligger ved St Katarina klosteret består ingen av de historiske, geografiske og arkeologiske testene.

Etter 6 dagers-krigen var det israelske arkeologer som drog til Sinai fjellet, og de fant ingen tegn på at Moses hadde vært i dette området.

Sinai fjellet - Hvordan ble dette fjellet i Sinai valgt ut?
William Fry:  Det er ukjent for de fleste mennesker at dette fjellet ble valgt ut fra en manns oppfatning, eller rettere, hans mors oppfatning. Den romerske keiseren Konstantin den store, sendte sin mor til Midtøsten med en stor ekspedisjon, for å finne de hellige plassene. Hans mor Helena, fikk også bygd en kirke i Sinai ørkenen, der noen beduiner kunne fortelle at de hadde sett en brennende busk. Det ligger ingen historiske eller arkeologiske kriterier til grunn for utvelgelsen
Her ble senere St. Katarina klosteret bygd av Keiser Justinian II, i det østromerske riket, fra 685 til 705 e.K.

Moses var i Midian i 40 år
Jetro var en fjern slektning av Moses.
Da Sara døde giftet Abraham seg med Ketura, og fikk seks sønner, og de havnet etter hvert i Midian. I 2 Mosebok 18, ser vi at Jetro trodde på Abrahams Gud.

2M 3:1-3                 
Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb.
 2 Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp.
 3 Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.

2 Mosebok 3:6
Herren sa: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet; for han våget ikke å se på Gud.
7 Så sa Herren: «Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide.  8 Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning.
2 Mosebok 3:10 Gå av sted! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»
11 Men Moses sa til Gud: «Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» 12 «Ja,» svarte han, «for jeg vil være med deg! Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.» (Horeb)
13. Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! – og de så spør meg: Hva er hans navn? – Hva skal jeg da svare dem?
Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. (JHVH på hebraisk)


Joh 15:1 bruker Jesus disse orda om seg selv Jeg er det sanne vintre, (ego eimi på gresk)

Joh 8:24
- For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.

Joh 8:58-59
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er før Abraham ble til.
De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av templet.

Og der fikk Moses oppdrag å dra tilbake til Egypt
Han dro fra Midian, og møtte sin bror Aron.

Hvordan kunne Moses som kom fra ørkenen, få audiens hos Farao?
Han var trolig vokst opp sammen med Ramesses II


2M 11:3:
Og Herren lot folket få godvilje hos egypterne.
Men så var også Moses holdt for en meget stor mann i Egypt,
både av Faraos tjenere og av folket.

2M 5:1f
Deretter gikk Moses og Aron inn til Farao og sa: Så sier Herren, Israels Gud: La mitt folk fare -
Men Farao sa: Hvem er Herren, som jeg skal lyde?

2M 7:10-12
Så gikk Moses og Aron inn til Farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den ble til en slange.
Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster (det var en åndsmakt hos egypterne, og Farao Ramses II, var nok preget av den)

2M 8:16-18
Da sa Herren til Moses: Si til Aron: Rekk ut din stav og slå i støvet på jorden, så skal det bli til mygg over hele landet Egypt.
Alt støvet på jorden ble til mygg i hele landet Egypt.
Spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster, de forsøkte å få mygg fram, men greide det ikke.

Den tiende plagen – De førstefødde dør
2M 12:7  Påskelammet ble slaktet.
 Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.

2M 12:12f
For samme natt vil jeg gå igjennom hele landet Egypt og slå i hjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren.
Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.


Heb 9:22
Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd               tilgitt.

Rom 6:23
For syndens lønn er døden. (Det var en som måtte dø for synden)

Ef 1:7
I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

Hvor gikk Israel over det Røde hav.
Det er mange teorier om hvor Israel gikk over det Røde hav, særlig mye forvirring  fra teologene.


1 Kongebok 9:26
Kong Salomo bygde også skip, i Esjon-Geber som ligger ved Eilat, (hebraisk -Yam Suph) Akababukten er også Rødehavet.

Philo, en  Jødisk filosof fra Aleksandria
(20 f.K – 50 e.K) forteller at Israel vandret østover, tvers over hele Sinai halvøya, før de opplevde åpenbaringene ved Horeb (Midian)

I følge den jødiske historieskriveren Josefeus,
så er Sinai fjellet det høyeste fjellet i Midian regionen, som i dag ligger i Saudi Arabia.

Gal 4:25 Hagar er berget Sinai i Arabia Midian ifølge Jødisk tradisjon

Ut av Egypt
2M 13:18  Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot
Rødehavet. Så drog Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt, ikke nord mot Filister landet

2M 12:51
På denne samme dagen var det Herren førte Israels barn ut av landet Egypt, hær etter hær.  (Moses måtte ha krigserfaring)

2M 13:20f
 20 Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen.
 21 Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt.


De dro fra Egypt, gjennom Sinai ørkenen til Akababukten.
Det var ca 30 mil. dvs. 30 dager, når en går 1 mil pr dagDet står at de kom til Sinai fjellet etter tre måneder?

Nuweiba ved Akababukten, som kan være stedet der Israel gikk over.
Der vandret de inn i en kløft (en Wadi) og dette kan jo stemme.

2M 14:20
Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir.

En lang wadi som  går ut mot Nuweiba (satelittfoto)


2M 14:3
Farao vil da si om Israels barn: De farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne.

Her er det noen støtter som en tror at Salomo har satt opp.
Nuweiba på Sinaisiden står denne støtten, der var det ingen hebraiske tegn, vær og vind har gjort sitt, men på Saudi siden, der var det hebraiske tegn. Nå er støtten fjernet, det er satt opp en post. (Med hebraiske tegn på støtten, kanskje det var årsaken til at støtten ble fjernet?)


Bildet nedenfor til venstre: Der er det en undervannsbro under hundre meters dyp. Det er brå dypt på begge sider. Bildet til høgre: der går de ut til en stor strand, som kommer ut gjennom en wadi. Så har du noen hjul formende koraler, som de tror at det er egypterhærens vognhjul.


Men så kom Faraos hær etter dem.
2 Mosebok 14:10 Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livende redde og ropte til Herren. 11 Og de sa til Moses: «Fantes det ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? 12 Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: La oss få være i fred; vi vil tjene egypterne! Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen.» 13 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. 14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»

- og da var det trolig at de gikk inn i en wadi?
2M 14:19
Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem.

2M 14:20
Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var den sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten.
Og den ene leir kom ikke innpå den andre hele natten.


Red Sea Crossing Nuwabia. 
En video der de tror Israelsfolket krysset det Rødehavet ved Nuwabia, det begynner med Josef, videre Moses vandring gjennom Sinai, og kommer til slutt ut ved Nuwabia.

2M 14:16
- løft nå din stav og rekk din hånd ut over havet, og du skal kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre bunnen.

Gjennom Rødehavet

2M 15:22f
Så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de drog ut i ørkenen Sur.
I tre dager drog de fram gjennom ørkenen uten å finne vann.

2M 15:23f
23 Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara*.

2M 15:24f
 24 Folket knurret mot Moses og sa: Hva skal vi drikke?
 25 Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. – Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem.


Kartet ovenfor: Fra Nuwabia over det Rødehavet (Akababukten) de kom inn i ørkenen Sur, og så kom de til Mara der vannet var udrikkelig, til Elim som var en oase med tolv kilder, og sytti palmetrær, de gikk forbi Jetros by, kom inn ørkenen Sin der fikk de Manna, til Refidim der de manglet vann, og de kjempet mot Amalek, og til slutt kom de til Horeb. (Sinaiberget)


Moses del 2